Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

53.204 Chiếu bí

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 1 (1500)

Chiếu bí , Bên Trắng thắng

Đen Anonymous
Trắng Stockfish AI cấp độ 5 (1500)

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 1 (1500)
Trắng Anonymous

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 3 (1500)

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 3 (1500)

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 4 (1500)
Trắng Anonymous

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 3 (1500)
Trắng Anonymous

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 3 (1500)
Trắng Anonymous