Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

256.775 ván cờ

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi

Đen Anonymous
Trắng  hamhossein (1500)

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi
Khác biệt: Từ thế trận

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 3 (1500)

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 1 (1500)

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi

Trắng Anonymous
Đen Stockfish AI cấp độ 4 (1500)

Hết giờ , Bên Đen thắng

Đen Anonymous
Trắng Anonymous

2 phút mỗi bên + 8 giây/di chuyển

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi

Trắng Anonymous
Đen Anonymous

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Trắng đi

Đen Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Trắng Anonymous

Ván đấu bắt đầu ngay, Lượt Đen đi

Đen Anonymous
Trắng Stockfish AI cấp độ 5 (1500)